fbpx

The 10 Principles of Burning Man

By April 3, 2016 10 principles

RADICAL INCLUSION

Anyone may be a part of Burning Man. We welcome and respect the stranger. No prerequisites exist for participation in our community.

Iedereen kan en mag deel uitmaken van de Burning Man community. We verwelkomen en respecteren iedereen. Er zijn geen vereisten om deel uit te mogen maken van de community.

Gaby foto tbv principles small

GIFTING

Burning Man is devoted to acts of gift giving. The value of a gift is unconditional. Gifting does not contemplate a return or an exchange for something of equal value.

Geven is een belangrijk onderdeel van de Burning Man community. De waarde van een gift is zonder voorbehouden. Bij geven wordt, anders dan bij ruilen, niets terug verwacht.

gifting small

DECOMMODIFICATION

In order to preserve the spirit of gifting, our community seeks to create social environments that are unmediated by commercial sponsorships, transactions, or advertising. We stand ready to protect our culture from such exploitation. We resist the substitution of consumption for participatory experience.

Om de traditie van geven te behouden tracht de Burning Man community iedere vorm van commerciële sponsoring, transactie of reclame uitingen vermijden. We trachten onze cultuur te beschermen voor commercie en we geloven in deelname in plaats van consumptie.

decomadifi small

RADICAL SELF-RELIANCE

Burning Man encourages the individual to discover, exercise and rely on his or her inner resources.

Burning Man moedigt ieder individu aan om zijn of haar innerlijke bronnen te ontdekken, deze te ontwikkelen en er op te vertrouwen.

self reliance small

RADICAL SELF-EXPRESSION

Radical self-expression arises from the unique gifts of the individual. No one other than the individual or a collaborating group can determine its content. It is offered as a gift to others. In this spirit, the giver should respect the rights and liberties of the recipient.

Radicale zelfexpressie komt voort uit de unieke gaven en talenten van ieder individu. Enkel de persoon zelf, of eventueel de groep waar hij of zij deel van uitmaakt kan de inhoud van deze zelfexpressie bepalen. Het wordt gezien als een gift aan de ander. Met dit in het achterhoofd dient de ‘gever’ de rechten en vrijheden van de ontvangers in de community te respecteren.

self exprs small

COMMUNAL EFFORT

Our community values creative cooperation and collaboration. We strive to produce, promote and protect social networks, public spaces, works of art, and methods of communication that support such interaction.

De Burning Man community hecht veel waarde aan samenwerking en meedoen. We streven ernaar om sociale netwerken, publieke ruimtes, kunst en communicatie-methoden die dergelijke samenwerking stimuleren mogelijk te maken, te promoten en te beschermen.

communal eff small

CIVIC RESPONSIBILITY

We value civil society. Community members who organize events should assume responsibility for public welfare and endeavor to communicate civic responsibilities to participants. They must also assume responsibility for conducting events in accordance with local, state and federal laws.

De Burning Man community hecht waarde aan de maat-schappelijke omgeving. Bij het organiseren van evenementen nemen we verantwoordelijkheid voor het openbare welzijn. Zowel de organisatoren als de deelnemers van onze evenementen hebben verantwoordelijkheid om zich te gedragen in overeenstemming met lokale, provinciale en landelijke wetten.

civic resp small

LEAVING NO TRACE

Our community respects the environment. We are committed to leaving no physical trace of our activities wherever we gather. We clean up after ourselves and endeavor, whenever possible, to leave such places in a better state than when we found them.

De Burning Man community respecteert de omgeving . We streven ernaar om geen sporen van onze aanwezigheid achter te laten wanneer we samenkomen. We ruimen samen alles op en zullen, indien mogelijk, onze omgeving zelfs beter en schoner achterlaten dan voorheen.

leave no trace gaby small

PARTICIPATION

Our community is committed to a radically participatory ethic. We believe that transformative change, whether in the individual or in society, can occur only through the medium of deeply personal participation. We achieve being through doing. Everyone is invited to work. Everyone is invited to play. We make the world real through actions that open the heart.

De Burning Man community zet zich in voor een drastische ethos van deelnemen. Wij geloven dat een transformatie, zowel individueel als gezamenlijk, slechts kan ontstaan door persoonlijke deelneming . We bereiken ‘zijn’ door ‘doen’. Iedereen is uitgenodigd om bij te dragen, te werken en samen te spelen. We maken de wereld door handelingen te verrichten die het hart openen.

partici small

IMMEDIACY

Immediate experience is, in many ways, the most important touchstone of value in our culture. We seek to overcome barriers that stand between us and a recognition of our inner selves, the reality of those around us, participation in society, and contact with a natural world exceeding human powers. No idea can substitute for this experience.

Direct ervaren is, op verschillende manieren, een van de belangrijkste waarden binnen de Burning Man cultuur. We proberen barrieres te overwinnen die tussen ons en de erkenning van onszelf staan. Laat je telefoon, horloge of het tijdschema voor wat het is en leef in het nu. Doe mee, ervaar en geniet. Het moment is er en er komt geen herkansing.

now small

 

Pictures by: Gaby Thijsse / Huybert van de Stadt / Brenda van der Meulen

Leave a Reply